W3C

مشخصات مدل شیء (DOM) سطح 1 (ويرايش دوم)

نسخه‌ی 1.0

پيش نويس كار W3C در تاريخ 29 سپتامبر سال 2000

آدرس اين نسخه:
http://www.w3.org/TR/2000/WD-DOM-Level-1-20000929
(PostScript , PDF file , plain text , ZIP file)
نسخه‌ی اخير:
http://www.w3.org/TR/REC-DOM-Level-1
نسخه‌ی قبلی:
http://www.w3.org/TR/1998/REC-DOM-Level-1-19981001
ويراستارها:
لورن ود از SoftQuad, Inc., chair
آرناد لی هورس از W3C, staff contact
ويدر آپريو از Netscape
ستيو بورن از Sun
مايك چمپيون از ArborText
سكات آيزكس از Microsoft
ای ان جيكبز از W3C
گاون نيكل از Inso EPS
جاناتان روبی از Texcel Research
وابرت سيدر از IBM
كريس ولسن از Microsoft

كليه ‌ی حقوق چاپ و نشر 2000 W3C كه شامل تعهدات، علامت تجاری، استفاده از سند و  مجوز نرم افزار می‌ باشد، برای (MIT, INRIA, Keio) محفوظ است.


مقدمه

اين خصوصيات سند مدل شیء سطح 1، پايگاه و زبان بی طرفی كه واسطه‌ی مجوز برنامه‌ ها و اسكريپت ها برای به روز كردن محتوا و در دسترس قرار دادن آنها، می باشد كه ساختار و سبك اسناد را تعيين می نمايد. سند مدل شیء يك قسمت استاندارد از ابزار را برای ارايه‌ی اسناد HTML و XML فراهم می كند، مدل استاندارد كيفيت اشيا می تواند تركيب شده باشد و رابط استاندارد برای دست يابی و دستكاری به آنها گردد. فروشندگان می توانند از DOM به عنوان واسطه‌ی ساختارهای مناسب اطلاعاتی اختصاصی APLs پشتيبانی كنند تا بدين گونه قابليت تعميم وب را افزايش دهند.

هدف از خصوصيات DOM تعيين يك ارتباط برنامه ريزی شده برای XML و HTML می باشد. خصوصيات DOM سطح 1 به دو قسمت تفكيك شده اند: هسته و HTML. قسمت هسته‌ی DOM سطح 1 يك قسمت سطح پايين و اساسی ارتباط را فراهم می كند كه می تواند يك سند ساخت يافته را نشان دهد، همچنين واسط های توسعه يافته را برای سند XML تعيين می نمايد. اين XML های توسعه يافته نياز ندارند بوسيله‌ی DOM كه تنها برای اسناد HTML در دسترس است اجرا شوند؛ همه‌ی ارتباطات اساسی در قسمت هسته بايد اجرا گردند. برای اجرای كامل DOM كه ارتباط XML توسعه يافته را افزايش می دهد تنها به توسعه‌ی ارتباط هسته‌ی اصلی نياز است اما به ارتباط HTML نيازی ندارد. قسمت افزوده‌ی تهيه شده‌ی HTML سطح 1، سطح بالاتر واسط های اساسی در قسمت هسته سطح 1 تعيين شده تا سند HTML مناسبتر نمايش يابد. اجرای همه‌ی ابزارهای اساسی HTML DOM موافق واسط های هسته همچنين سازگار با واسط های HTML می باشد.

وضعيت اين سند

اين سند نسخه‌ی توصيه شده‌ی سطح 1 DOM است كه شامل اصلاح خطاهای موجود در 29 سپتامبر 2000 می باشد. اين سند توسط گروه كار DOM به عنوان پيش نويس كار W3C منتشر شده تا بازخورد عمومی قبل از نشر نسخه‌ی نهایی آن، جمع آوری گردد تا ويرايش دوم DOM سطح 1 توصيه W3C شود (همچنين اين تغييرات ويرايشی هستند، در آنجا هيچ توصيه داوطلب يا توصيه پيشنهاد شده ای وجود ندارد). دوره‌ی تجديد نظر برای اين پيش نويس كار در 4 هفته و در 27 اكتبر 2000 خاتمه يافته است.

اين ويرايش دوم، نسخه‌ی جديد DOM سطح 1 نيست؛ آن فقط تغييرات ذكر شده در خطاهای موجود در ويرايش اول را تفسير می كند. اين سند نبايستی به عنوان مرجع اساسی استفاده شده يا به عنوان يك مرجع معتبر برای سند ديگری ذكر شود.

اين سند قبلا به عنوان بخشی از  فعالیت W3C DOM ارايه شده است. نويسندگان اين سند اعضای DOM WG هستند. انواع متفاوت سند مدل شیء دارای ويراستارهای مختلفی است.

لطفا خطاهای موجود در اين سند را به ليست نامه های عمومی www-dom@w3.org گزارش دهيد. يك بايگانی در http://lists.w3.org/Archives/Public/www-dom در دسترس می باشد.

ليست رايج توصيه‌ های W3C و ديگر اسناد تخصصی در http://www.w3.org/TR يافت می شوند.

جدول محتويات